PP JBR inż Jan Bogusław Różański

Kosztorysowanie

Oferujemy Państwu usługę kosztorysowania. Koszt usługi jest zależny od zakresu, rodzaju, dostępności materiałów wyjściowych i wielkości kosztorysu oraz czasu wykonania. Prosimy o kontakt w celu przygotowania wyceny uwzględniającej Państwa uwarunkowania.

Czym jest kosztorys budowlany?

Kosztorys budowlany jest dokumentem finansowym, który w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się na niemal każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej. Służy on do normatywnego określenia wartości lub ceny obiektów oraz robót budowlanych.

Zależnie od etapu inwestycji, oraz zgodnie z aktualnymi potrzebami przygotowuje się różne typy kosztorysów, w tym między innymi:

 • kosztorys inwestorski,
 • kosztorys ofertowy,
 • kosztorys obiektów,
 • kosztorys dodatkowy,
 • kosztorys powykonawczy,
 • kosztorys nakładczy.

Przygotowanie kosztorysu rozpoczyna się od ustalenia jego celu. Na tej podstawie wybiera się rodzaj kosztorysu i jego zakres. Kolejnym etapem kosztorysowania jest zebranie danych wyjściowych do kosztorysowania, na które składają się między innymi: dokumentacja obiektu, dane projektowe, informacje o technologii czy też charakterystyka inwestycji. Następnie wykonuje się przedmiar lub obmiar z ustaleniem podstaw wyceny poszczególnych pozycji składowych. Ostatnim etapem jest dokonanie wyceny oraz sporządzenie kompletnego dokumentu w wymaganym zakresie i formie zawierającego odpowiednie zestawienia.

Do sporządzenia kosztorysu niezbędny jest dostęp do bazy technicznej i normatywnej.

Bazę techniczną stanowią materiały niezbędne w procesie kosztorysowania, które odnoszą się do konkretnej inwestycji. Składają się na nią:

 • założenia i dane wyjściowe do kosztorysowania;
 • dokumentacja techniczna z przedmiarem, obmiarem lub protokolem typowania, pozwalające ustalić wielkość poszczególnych części składających się na inwestycję lub wartość obiektu;
 • projekt technologii robót;
 • inne opracowania, dokumenty i ustalenia, odnoszące się do zakresu i technologii robót.

Bazę normatywną stanowią opracowania ogólne dotyczące róbót budowlanych, w tym:

 • zestawienia nakładów rzeczowych: robocizny, materiałów i sprzętu lub nakładów scalonych;
 • cenniki i zestawienia stawek;
 • informacje o poziomie narzutów i wskaźników służących do wyceny.

Wynikiem procesu kosztorysowania jest dokument zawierający, w zależności od wymaganego poziomu szczegółowości, zwymiarowane i wycenione poszczególne składowe inwestycji budowlanej wraz z zestawieniami podsumowującymi dla grup robót, etapów prac oraz typów nakładów.

W jaki sposób unormowane jest kosztorysowanie?

Wymiarowanie nakładów rzeczowych odbywa się w oparciu o znormalizowane zestawienia, zebrane w postaci katalogów:

KSNK Katalog Scalonych Norm Kosztorysowych
KNK Katalog Norm Kosztorysowych
KNR Katalog Nakładów Rzeczowych
KNR - W Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
NNRNKB Uzupełnienia do KNR
KNR 901 Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ORGBUD-SERWIS
KNR AT Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. ATHENASOFT
KNR SEK Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. SEKOCENBUD
KNR K Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. KOPRIN
KSNR Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych
KNNR Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
KNNR - W Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
KNP Katalog Norm Pracy
KNKRB Katalog Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
KJNZMB Katalog Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych
NZCPB Normy Zużycia Czynników Produkcji Budowlanej
KPRR Katalog Pracochłonności Robót Remontowych
TZKNBK Tymczasowy Zakładowy Katalog Norm Budowlano-Konserwatorskich
KNCK Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych
ZKNR Katalogi Zakładowe Telekomunikacyjne
ZNR Zestaw Nakładów Rzeczowych
KNP nRPDE Katalog Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych

Sam proces kosztorysowania jest regulowany m.in. przez następujące normy prawne:

* w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych       Dz.U. 2017 poz. 1579
* w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1129).